ลิขสิทธิ์ผลงาน

ลิขสิทธิ์ผลงาน

ข้อสัญญาระหว่าง CMYDAY กับคุณ (เจ้าของผลงาน)

  • ลิขสิทธิ์ในผลงานที่คุณอัพโหลดเข้ามาในเว็บไซต์ CMYDAY ยังคงเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียว
  • ทาง CMYDAY จะไม่นำผลงานของคุณไปใช้ในทางอื่นนอกเหนือจากการขายสินค้าของคุณในเว็บไซต์ โดยไม่ขออนุญาติคุณก่อนเป็นอันขาด
  • ไม่มีสัญญาใดๆผูกมัดคุณ เกี่ยวกับในการนำผลงานของคุณไปใช้ในช่องทางอื่น
    • คุณสามารถนำลายที่ลงกับทาง CMYDAY ไปลงขายกับที่อื่น หรือทำสินค้าขายเองได้ตามปกติ
    • คุณสามารถลบหรือซ่อนสินค้าใดๆที่ลงไว้ในร้านได้ตามที่ต้องการตลอดเวลา

ข้อกำหนดในการลงผลงาน

  • ผลงานที่นำมาลงนั้นจะต้องเป็นผลงานที่คุณผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง หรือได้รับลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง และมีสิทธิที่จะนำผลงานมาใช้ในทางการค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  • ผลงานที่นำมาลงนั้นจะต้องไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคลอื่นๆ
  • ผลงานที่นำมาลงนั้นจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเป็นอันขาด

หากมีผลงานชิ้นใดที่เข้าข่ายต้องห้ามตามที่กำหนดข้างต้น หรือละเมิดกฎหมาย สิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่นใดตามที่ทางเราเห็นสมควร ทาง CMYDAY ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงานดังกล่าวออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งผู้ลงผลงานก่อน และทาง CMYDAY จะไม่รับผิดชอบใดๆในความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว